Szakszótár
Aktív időbeli elhatárolások olyan bevételek, amelyek ténylegesen csak a következő évben jelennek meg, de az üzleti évet illetik meg; illetve olyan ráfordítások, amelyek ugyan az üzleti évben merülnek fel, de a következő évek hozamai érdekében (korrekciós elszámolás a valós eredmény megállapítása érdekében)
Befektetett eszközök olyan vagyontárgyak, amelyek a vállalkozói tevékenységet tartósan, vagyis egy évnél hosszabb időn keresztül szolgálják
Befektetett pénzügyi eszközök olyan pénzügyi eszközök, amelyeket a vállalkozás azzal a céllal fektetett be más vállalkozásba vagy adott más vállalkozásnak, hogy ott tartós jövedelemre (osztalékra vagy kamatra) tegyen szert, vagy ott irányítási, ellenőrzési lehetőséget érjen el
Bevételek a számvitelben az értékesítéshez kapcsolódó fogalomként kezeljük, amely nem azonos a pénztári, banki pénzbevételekkel
Céltartalékok az adózás előtti eredmény terhére képzett olyan forrás (tartalék), amely a következő év(ek)ben várhatóan felmerülő kötelezettségek fedezetére szolgál
Egyéb ráfordítások olyan ráfordítások, amelyek a vállalat működése során merülnek fel, de nem számolhatók el a költségnemek között, pénzügyi műveletek ráfordításának vagy rendkívüli ráfordításnak
Értékcsökkenési leírás az immateriális javak és a tárgyi eszközök fizikai kopásának, erkölcsi avulásának pénzben kifejezett értéke
Értékesítés árbevétele adott időszak (üzleti év) során értékesített áruk és teljesített szolgáltatások számlázott ellenértéke (ÁFA nélkül)
Forgóeszközök olyan vagyontárgyak, amelyek a vállalkozói tevékenységet egy évnél rövidebb ideig szolgálják
Idegen tőke olyan tőkeelemek, amelyeket nem a tulajdonosok visznek be a vállalkozásba
Immateriális javak olyan forgalomképes, nem anyagiasult vagyonelemek, amelyek tartósan szolgálják a vállalkozás tevékenységét (pl. üzleti vagy cégérték)
Készletek a vállalkozói tevékenységet közvetlenül vagy közvetve szolgáló vagyonelemek: anyagok, félkész termékek, befejezetlen termelés, késztermék, áruk
Kiadás pénztári és banki pénzmozgást, illetve raktárból történő kivételezést jelent !
Költség csak a termelés, szolgáltatás nyújtás érdekében történő eszköz felhasználásokat tartalmazza. Vagyis: amíg a ráfordítás a vállalkozás működésének egészét érintheti, addig a költség csak termelő folyamatok és szolgáltatások nyújtása érdekében merül fel. (A költség előbb vagy utóbb ráfordítás lesz, ez akkor történik meg, amikor a terméket, szolgáltatást értékesítik.)
Kötelezettségek (rövid/hosszú lejáratú) szállítókkal, hitelezőkkel szemben fennálló, pénzértékben kifejezhető tartozások (idegen források)
Követelések különféle szerződésekből vagy jogszabályi előírásokból eredő, pénzben kifejezett fizetési igények, amelyek olyan konkrét teljesítésekhez kapcsolódnak, amit a másik fél (pl. vevő) is elismer, elfogad
Passzív időbeli elhatárolások olyan bevételek, amelyek az üzleti évben keletkeznek, de a következő éve(ke)t illetik meg, illetve olyan ráfordítások, amelyek a következő üzleti években keletkeznek, de a tárgyévi hozamok érdekében merülnek fel (korrekciós elszámolás a valós eredmény megállapításának érdekében)
Pénzeszközök azok a vagyontárgyak, amelyek készpénzben, elektronikus pénzeszközökben, csekkben vagy bankbetétben állnak a vállalkozás rendelkezésére
Pénzügyi műveletek bevételei olyan bevételek, amelyeket a vállalkozás befektetett pénzügyi eszközei, értékpapírjai alapján realizál (kamatjellegű bevételek, árfolyamnyereség)
Pénzügyi műveletek ráfordításai olyan ráfordítások, amelyeket a vállalkozás általában a befektetett pénzügyi eszközei és hitelei, kölcsönei (tartozásai) után fizet
Ráfordítások gyűjtőfogalom, amibe beletartoznak a költségek, egyéb ráfordítások, pénzügyi műveletek ráfordításai és rendkívüli ráfordítások
Saját tőke olyan tőkerész, amelyet a vállalkozás tulajdonosa bocsát a vállalkozás rendelkezésére és/vagy amelyet a tulajdonos az éves (adózott) eredményből hagy a vállalkozásban.
Tárgyi eszközök olyan materiális vagyontárgyak, amelyek közvetlenül vagy közvetett módon tartósan szolgálják a vállalkozási tevékenységet, és ez idő alatt fokozatosan elveszítik értéküket
Vállalati általános költségek azok a költségek, amelyeket nem lehet egyértelműen hozzárendelni egy bizonyos költségviselőhöz